پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

اسپیرومتری

اسپیرومتری متداولترین تست عملکرد ریه می باشد. این تست حجم و جریان هوایی را که فرد پس از یک دم تنفسی قوی، از ریه های خود خارج می شود اندازه گیری می کند. انجام این تست، ساده و بسیار ایمن است ولی مستلزم همکاری و تلاش فرد مورد آزمایش می باشد. اسپیرومتری معمولاً در افراد بالای 5 سال انجام می شود.

این تست بطور شایع به منظور شناسایی انسداد جریان هوا که از ویژگی بیماری های ریوی انسدادی مانند آسم و COPD است صورت می گیرد. در این بیماری ها، ارزیابی عملکرد ریه بوسیله اسپیرومتری، همانطور که در اکثر راهنماهای پزشکی توصیه شده است، برای تشخیص و نظارت بر بیماری حائز اهمیت است. اسپیرومتری را همچنین می توان برای سنجش برگشت پذیری راه های هوایی در اثر مصرف یک داروی متسع کننده برونشها بکار برد.

vafakaramzadegan.ir