پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

تست PATCH

تست های پچ یا epicutaneous عبارتند از کیتهای چسب دار که به منظور تشخیص درماتیت تماسی و با قرار دادن تعدادی چسب آغشته به مواد مختلف بر روی پوست صورت می گیرند. این پچ ها پس از 48 ساعت از روی پوست برداشته می شود و پس از72 تا 96 ساعت نتایج نهایی خوانده می شود.

vafakaramzadegan.ir