پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

تست داخل جلدی

در این نوع تست، مقادیر اندکی از آلرژن به درون پوست تزریق می شود تا در صورت حساس بودن بیمار به آلرژن تزریق شده، واکنش آلرژیک در مقیاس کوچک پدید آید.

vafakaramzadegan.ir