پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

تست پوستی پریک

تست پوستی پریک یک تست تشخیصی است که برای اثبات وجود حساسیت به آلرژنها به کار می رود. در این تست، قطره ای از عصاره آلرژن روی پوست چکانده شده و سپس پوست با شی ء نوک تیزی اندکی خراشیده می شود و پس از 10 الی 15 دقیقه خوانده می شود یعنی قرمزی و برجستگی های حاصل شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

vafakaramzadegan.ir