پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

تست های اختصاصی آلرژی

تست های اختصاصی آلرژی به منظور تعیین حساسیت به یک یا تعداد بیشتری از آلرژنهایی انجام می شود که ممکن است منجر به بروز علائم شده باشند. بیماران آلرژیک نسبت به آلرژنها حساسیت دارند. در بدن این بیماران در اثر مواجهه با آلرژنها پاسخ ایمنی آغاز می شود در حالیکه افراد غیر آلرژیک می توانند تماس با آلرژنها را بدون بروز علائمی تحمل نمایند. با استفاده از تست های اختصاصی آلرژی می توان آلرژنهایی را شناسایی نمود که پاسخ ایمنی از طریق آنتی بادی یا سلولهای ایمنی در برابر آنها آغاز شده است.

تست های نقص سیستم ایمنی ظرفیت و توانایی بدن را در مقابله با عفونت ها ارزیابی می نماید. مکانیسم های متنوعی که در دفاع علیه میکروبها شرکت دارند در بیمارانِ مبتلا به نقص سیستم ایمنی، معیوب هستند. هدف از تست نقص سیستم ایمنی، شناسایی مکانیسم خاصی است که دچار اختلال شده است.

تستهای عملکردی به آلرژی اختصاص ندارد بلکه تاثیر بیماری را در ارگان درگیر اندازه گیری می نماید. به عنوان مثال این تستها میزان التهاب یا گرفتگی را در سیستم تنفسی ارزیابی می کنند و به منظور تشخیص طبی، هنگامی که علائم واضح نیستند و نیز نظارت بر سیر بیماری بکار می روند.

تستهای دیگری نیز برای رد کردن احتمال وجود بیماری های دیگری که به بیماری های آلرژیک شباهت دارند یا روند این بیماریها را پیچیده تر می سازند بکار می روند:

تستهای اختصاصی آلرژی

تست پریک پوست

تست درون پوستی

تستهای پچ

تست میزان کلIgE موجود در سرم

تست IgE اختصاصی

تست فعالسازی بازوفیل

تست چالش غذایی

تست چالش دارویی

تست کهیر فیزیکی

تست نیش حشرهتستهای عملکردی

اسپیرومتری

تست دارویی گشاد کننده برونشها

ایمپالس اوسیلومتری

پلتیسموگرافی

تست تعیین تحریک پذیری راههای هوایی

تست ورزش

رینومانومتری

آکوستیک رینومتری

اندازه گیری اکسید نیتریکتستهای نقص سیستم ایمنی

اندازه گیری ایمونوگلوبین

تستهای عملکرد سیستم ایمنی

سایر تستها

تست (توبرکولین) مانتوکس

تست عرق

مطالعات رادیولوژیکی

اندوسکوپی

vafakaramzadegan.ir