پایگاه اطلاع رسانی حساسیت و آلرژی ایران

مغز ها و دانه ها

مغزها و دانه ها شامل مغز میوه درختان (مانند فندق و گردو) و دانه های غیر نشاسته ای (مانند کنجد و بذر کتان) می باشند.

شدت علائم آنها از خارش اندک دهان و زبان (سندرم آلرژی دهانی) گرفته تا علائم شدید تهدید کننده زندگی (آنافیلاکسی) تغییر می کند.

تعداد افرادی که به کنجد آلرژی دارند اندک است هر چند تعداد این افراد در رو به افزایش است. افراد مبتلا به آلرژی کنجد ممکن است واکنش های شدید و تهدید کننده زندگی را تجربه نمایند.

آلرژن های مغزها و دانه ها عمدتاً پروتئین های ذخیره ای هستند که در مقادیر بالا، منبع کربن و انرژی برای جوانه در حال رشد را تشکیل می دهند .

vafakaramzadegan.ir